T.C.

ADAKLI KAYMAKAMLIĞI

İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 

İHALE İLANI

 

1) Adaklı -Çatma Köyü ek içime suyu deposu yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

a) BİRLİĞİN ADI: Adaklı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) İHALENİN ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI:

2)Adaklı -Çatma köyü ek içme suyu depose yapım işi,

1 adet 30 m3 gömme depo, 10 Mt tek taraflı drenaj,1 adet maslak ve kaptaj,2 adet toplama odası, 200 metre serbest kazı, 265 metre 50/63 HDPE 10 atü boru ve 110 metre 80/90 HDPE 10 atü boru

c) İŞİN YAPILACAĞI YER: Adaklı -Çatma Köyü

ç) İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ :

Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren bitirilme süresi 60(Altmış) takvim günüdür.

d) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

.

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu belirtir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3. Şekli ve İçeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4. Şekli ve İçeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

5. İhale konusu işin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

7. Mesleki ve teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri;

a) İş Bitirme Belgesi. İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin, %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini, istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40'ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

b) Yüklenici bu işte çalıştırılmak üzere; 1 Adet ekskavatör , 1 Adet kamyon ve işin gerektirdiği diğer araç ve gereci bulundurmayı taahhüt edecektir.

c) Yüklenici iş süresi boyunca iş başında 1 inşaat mühendisi bulundurmayı taahhüt edecektir.

8. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri ;

a) Bu ihalede benzer iş olarak kanalizasyon, sulama ve içme suyu yapım işleri kabul edilecektir.

b) Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri ; İnşaat Mühendisliği ve mimarlık bölümleridir.

9. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

10. İstekliler tekliflerini Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 28. Maddesinin (1) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

(4) Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale komisyonunca ; verilen tekliflerin uygun olmaması halinde, İhale Yönetmeliğinin 39. Maddesinin ; (1) Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.

(2) Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.

39. Maddenin 1 veya 2. Fıkrası hükümlerine göre yeni teklifler isteneceğinden firma yetkilisinin şahsen veya vekâleten ihale salonunda firma kaşesi ile birlikte bulunması gerekmektedir.

11. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

12. İstekliler tekliflerini,anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

e ) İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YER VE HANGİ BEDELLE ALINACAĞI :

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 (İkiyüzelli ) Türk Lirası karşılığı aynı adresten

Doküman Satın alındı belgesi düzenlenerek makbuz mukabilinde satın alınacaktır. Doküman Satın Alındı belgesi

düzenlenmeden alınan tahsilat makbuzu geçersiz sayılacaktır. Doküman bedeli birliğin Ziraat Bankası Adaklı

Şubesindeki TR87 0001 0013 8925 3811 2950 02 nolu vadesiz hesabına yatırılabilecektir.

f) İHALENİN SAATİ, YERİ VE TARİHİ:

İhale Tarihi :01/08/2016 Pazartesi günü Saat:14:45'de

Yeri : Kaymakamlık Toplantı Salonu Hükümet Konağı 2.Kat Adaklı-BİNGÖL

g) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Teklifler 01.08.2016 Pazartesi günü , saat : 10:30'a kadar Adaklı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik bürosuna

Hükümet Konağı Kat:1 Adaklı-BİNGÖL


h) YATIRILACAK GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Banka teminatı şeklinde verilen teminatların süresi en az 90 takvim günü olmalıdır. Teminat mektubu verilecekse mektubun banka teyidiyle birlikte verilmesi gerekir. Teyidi olmayan banka teminat mektubu kabul edilmeyecektir. Geçici Teminatın nakit olması halinde Adaklı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ziraat Bankası Adaklı Şubesi nezdinde bulunan TR87 0001 0013 8925 3811 2950 02 nolu vadesiz hesabına yatırılabilecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

1-Vergi borcu olmadığına dair belge.

2- İhale İlan Tarihi itibariyle SGK Müdürlüğünden Borcu olmadığına dair Resmi Yazı.

3-İflası ilan edilmediğine, zorunlu tasfiye kararı verilmediğine, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunmadığına dair İflas ve Konkarto Belgesi.

4- İhale İlan Tarihi İtibariyle İcra Müdürlüğünden alınmış İcra Borcu Olmadığına Dair Yazı.

5- KHGB İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOĞRAF GALERİSİ