İHALE İLANI
 
ADAKLI KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Adaklı Anadolu Lisesi Küçük Tip Spor Salonu Kalan İşle Yapım İşi
28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
1-İdarenin
a)-Adresi                      : Hükümet Konağı Kat:1 Adaklı-BİNGÖL
b)-Telefon ve Faks No  :  (0426)  611 22 57 – 611 20 11
 
2-İhale Konusu Yapım İşinin
a)-İşin Adı : Adaklı Anadolu Lisesi Küçük Tip Spor Salonu Kalan İşler Yapım İşi
 b) Niteliği Türü ve Miktarı: a)İnşaat : Spor Salonu kalan İşer ve Kazan dairesi kalan işler b)Makina Tesisatı:  sıhhı tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat ve havalandırma tesisatı c) Elektrik Tesisatı: Kuvvetli akım 
              c)- İşin Yapılacağı Yer: Merkez Mahallesi Adaklı-BİNGÖL   
              ç)- İşe Başlama Tarihi:  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe  başlanacaktır.
 
d)- İşin Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi başlama tarihinden itibaren   60 (Altmış) Takvim Günüdür.
 
3-İhale’ nin
a)- Yapılacağı Yer: Adaklı Kaymakamlığı Toplantı Salonu Hükümet Konağı Kat:2
b)- Tarihi ve Saati  : 19.01.2018 Cuma  günü saat 10:30’da
 
    4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanılacak kriterler:
 
Dış Teklif Zarfı : (Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.)
 
4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1.1 Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Sicil Kayıt Sureti)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
4.1.6 .Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.7. İhale Dokümanı ekinde verilen, Taahhütnameler ve İş Bitirme Belgesi veya mühendislik diploması dosyada sunulacaktır.
4.1.8. İhaleye Ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda; ortak girişim beyannamesi, her bir ortak için de ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadırlar. İş Kendisinde kalması halinde noter onaylı ortak girişim yapılacaktır.
 
İç Zarfın içinde (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır.)
4.1.9. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
4.2. Mesleki ve teknik Yeterliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
4.2.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin, % 80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini, istenen asgari iş deneyimi tutarını sağlaması zorunludur.  İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.
 
4.3. Bu ihalede  Benzer İş Olarak;  11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan (B)/ III. Grup İşler Benzer İşlere denk sayılacaktır. Ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat ve Mimarlık’ dır. Her ne suretle olursa olsun herhangi bir resmi kuruluşta çalışanların iştiraki ve yeterliliği kabul edilmeyecektir.
 
4.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;
İstekli firma iş süresi boyunca işin başında: 1 Adet Damperli Kamyon, 1 Adet Ekskavatör, 1 Adet Yükleyici işin başında bulunduracaktır. Taahhüt edecek olup,  İsteklinin kendi malı olan tesis makine teçhizat ve diğer ekipman fatura demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Kendi malı olmaması halinde Taahhüt edilerek temin edilecek. İhalenin kendisinde kalması halinde ise kiralama sözleşmesinin veya satın alınması halinde faturanın onaylı örneği ile verilmesi gerekir. Ayrıca isteklinin kendi malı olan veya kendi malı sayılan yapı araçlarının bildirilmesi halinde İhale dokümanının ekinde verilen Yapı Araçlar Bildirisi düzenlenerek verilecektir.
 
4.5. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler  
  a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.   
 b) Teknik Personel ;
(1 Adet) İnşaat Mühendisi veya  Mimar : (En Az 3 Yıl Deneyimli)
(1 Adet) Makine Mühendisi                    : (En Az 3 Yıl Deneyimli)
(1 Adet) Elektrik Mühendisi                    : (En Az 3 Yıl Deneyimli)
 
İstekli yukarıdaki Teknik Personelleri işin başında sürekli bulundurmayı taahhüt eder. İş Kendisinde kalması halinde taahhüt ettiği teknik personele ait diplomaların aslını veya noter tasdikli suretleri ile bu personellerin bu işte çalışacaklarına dair ilgili personelce imzalı olmak kaydıyla taahhütname ve diploma örneklerini sözleşme esnasında idareye teslim eder. Ayrıca İhale dokümanının ekinde verilen Teknik Personel Listesi başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanarak verilecektir.
 
4.6.İhale Dokümanı ve temin edilebileceği yer:
İhale Dokümanı T.C. Ziraat Bankası Adaklı Şubesi nezdinde bulunan 25381129-5002 nolu vadesiz hesaba  işe ilişkin 3.000,00 (Üçbin) TL yatırarak, makbuzu idareye teslim ettikten sonra ihaleye ait doküman alınır.   İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanı birlik odasında görülebilir.
5.Teklifler :
5.1. İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.
5.2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90(Doksan) takvim günü olmalıdır
5.3.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Adaklı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:1 verilecektir.
 
6.Geçici Teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler
6.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatı nakit olması halinde T.C. Ziraat Bankası Adaklı Şubesi 25381129-5002 nolu vadesiz hesaba  yatırılacaktır. Verilen teminat miktarı teklif edilen bedelin %3’ ünü karşılamadığı takdirde yüklenici firmanın teklifi geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçici teminatın teminat mektubu olması halinde süresi teklif günü itibariyle en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
 
7.Diğer Hususlar :
1-Bu yapımda işin tamamı için teklif verilecektir.
      2-İdare, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
      3-İdare, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.  İhale iptal nedeniyle istekliler Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
      4- Yapılacak ihale, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Adaklı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Tüzüğü  ve 28/04/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği kapsamında olup, ihale süreci açısından 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ancak 06/03/2007 tarihinde 5355 sayılı Kanuna eklenen Ek 2. madde çerçevesinde 4734  ve 4735 sayılı Kanuna göre yasaklanmış olan kişi ve firmalar ihalelere giremez.
          5- Birliğimiz 4734 sayılı K.İ.K. 53 üncü mad. dayanılan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik mevzuatına tabi değildir.
6-İhale, ekonomik ve verimlilik açısından en avantajlı teklife göre belirlenecektir.
7- İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.
8-İşe Yönelik olarak herhangi bir gecikme faizi, fiyat farkı ve Eskalasyon gibi ek ödemeler yapılmayacaktır.
     9- İşe ait ödenek tahsis edildiği takdirde ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde idareden
herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.
10- Hakedişler,  Ödenek aktarıldığında ödemeler yapılacaktır. Hak ediş  ödemesi esnasında %7 oranında Kesin kabul eksikliği nakit olarak kesilecektir.
11-Yapılacak olan ihalelerde ekonomik olarak en avantajlı fiyat teklifi veren isteklilerin
herhangi bir sebeple taahhüdünden vazgeçmesi halinde geçici teminatları birlik adına gelir kaydedilecek olup, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre cezai müeyyideler uygulanacaktır.
12- Ceza ve yasaklamalara ilişkin olarak birlikler tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil
veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri uygulanır.
13-Vergi borcu olmadığına dair belge. (Vergi borcu kesinlikle olmayacaktır.)
14- İhale İlan Tarihi itibariyle SGK Müdürlüğünden Borcu olmadığına dair Resmi Yazı. (Sigorta prim borcu kesinlikle olmayacaktır)
15-İflası ilan edilmediğine, zorunlu tasfiye kararı verilmediğine, alacaklılara karşı borçlarından   dolayı mahkeme idaresi altında bulunmadığına dair İflas ve Konkarto Belgesi.
16- İhale İlan Tarihi İtibariyle İcra Müdürlüğünden alınmış İcra Borcu Olmadığına Dair Yazı.
17- KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
18-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 11. Maddesinin a-b-c-d-e-f-g bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
19-29.12.2017 tarihinde saat:11.00’de yapılan Adaklı Anadolu Lisesi Küçük Tip Spor Salonu Yapım İşi ihalesine katılan firmalardan bu ihalede şartname bedeli alınmayacaktır.
20-Bingöl Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosunun 23.03.2017 tarih ve 60246270-165.08-E.2424 yazısına istinaden  yüklenici firmaların güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra komisyon kararı sonuçlandırılacaktır.
21-İhale günü olan 19.01.2018 günü şartname satılmayacaktır.
 
 
FOTOĞRAF GALERİSİ